Sr. Beleidsadviseur VTH Stikstof en N2000

Location
Utrecht
Start date
22/07/2024
End date
21/07/2025
Hours
24
Klant
BIJ12
Aanvraagnummer
SRQ174387
Share this request:

Ben jij een ervaren sr. beleidsadviseur VTH die graag spin in het web is en naar provincies, ministeries en stakeholders het gezicht wil zijn op de uitdagende vraagstukken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving? Op het stikstofdossier ben jij binnen ons team dan helemaal op je plaats. Je komt binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Landelijk Gebied te werken in een hecht team dat steeds op zoek is om de belangrijke maatschappelijk complexe opgaven waar we voor staan (o.m. beschermen natuur, woningbouw, energietransitie, klimaat, water) in samenhang en binnen juridische kaders mogelijk te maken. Dat vraagt om kennis, creativiteit en lef!

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:
Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
Natuurinformatie en Natuurbeheer
GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
Stikstof en Natura 2000
Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies en de IPLG (Interprovinciaal Programma Landelijk Gebied) bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling en -uitvoering, vergunningverlening, toezicht & handhaving, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis en expertise op het vlak van ecologie, AERIUS, VTH, juridisch en modelmatig. We ondersteunen door beantwoording van vragen en delen en verspreiden kennis over Stikstof en Natura 2000. We stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke omgeving van provincies, rijk, en ook (koepels van) waterschappen en gemeenten. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van circa 30 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12. Ook binnen de IPO-vereniging werken we nauw samen: We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Bovendien leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie landelijke gebied (IPLG) van de IPO-vereniging. En we werken samen met externe partners als RvO en RIVM, de laatste als beheerder van het rekeninstrument AERIUS.

Waaraan werk je mee?
Binnen het IPLG wordt onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en programmamanagers langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Het betreft de navolgende thema’s: Natuur, Landbouw,  Gebiedsgerichte aanpak, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Stikstof (VTH), Monitoring & Data en Aerius.

Binnen het Themateam VTH stikstof heeft deze opdracht betrekking op een bestuurlijk gezien één van de belangrijkste  opgaven namelijk het mogelijk maken van huidige en toekomstige toestemmingsverlening (vergunningverlening), toezicht en handhaving.

De VTH opgave bestaat uit een diversiteit aan (deel)projecten zoals: intern salderen, externe salderen, rekenkundige ondergrens, beweiden en bemesten, stikstofbank(en), additionaliteit, VTH in relatie tot de Natuurdoelanalyses, -in relatie tot legalisatie van PAS-meldingen, – in relatie tot natuurmonitoring.

Rijk (Ministerie van LNV/directie Landelijk Gebied en stikstof, EZK, BZB, I&W, defensie, koepelorganisaties IPO, VNG en UvW en het Regieorganisatie Transitie Landelijke Gebied) en de provincies werken nauw samen in deze opgave.

Wat ga je doen?
Ben jij de nieuwe collega, met ervaring als stevige senior beleidsadviseur VTH? In die functie ben jij de rechterhand van de opgavemanager VTH binnen IPSN. Jij hebt en houdt goed overzicht op de opgave van de programmalijn VTH binnen IPSN, in samenhang met de andere programmalijnen. Je helpt de opgavemanager VTH om de samenhang en voortgang op projecten te bewaken. Jij staat aan de lat voor één of meer inhoudelijke beleidstrajecten of projecten. Je stelt beleids- of bestuurlijke adviezen op. 

Met een team van specialisten, beleidsmedewerkers en overige adviseurs ben jij (mede) verantwoordelijk voor de voorbereiding van (integrale) besluitvorming en de implementatie ervan -op het vlak van VTH door provincies. Dit doe je in nauwe afstemming met rijkspartners waaronder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en decentrale partners: de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Je werkt nauw samen met je evenknie voor AERIUS en informatievoorziening, bouwt aan samenwerking tussen de teams VTH en AERIUS en zoekt op inhoudelijke vraagstukken pro-actief de samenwerking met de andere programmalijnen binnen het Interprovinciaal programma Landelijk gebied en binnen het IPO (bv. energietransitie en Hoogwater-beschermingsprogramma/KRW) .

In deze functie stelt BIJ12 jou beschikbaar voor de opgaven binnen IPLG en werk je daarvoor nauw samen en word je ondersteund door zeer deskundige collega’s van BIJ12.    

Kandidaatprofiel
Je bent een ervaren sr. beleidsadviseur die vaardig is in het inhoudelijk adviseren van processen in een dynamische politiek bestuurlijke omgeving. Je kan je goed inleven in de verschillende belangen en politieke afwegingen rond natuur, landbouw en stikstof.

Jouw kennis kan je makkelijk door vertalen naar adviezen, rapportages en presentaties. Je bent flexibel ingesteld. Je bent proactief en werkt graag in teamverband. Je brengt je netwerk mee of weet dit snel op te bouwen. Naast je gedegen inhoudelijke bagage sta je stevig genoeg in je schoenen om je ook bij werkzaamheden die in de schijnwerpers staan van de publieke opinie en onderdeel zijn van het bestuurlijke debat thuis te voelen.

Achtergrond
· Minimaal afgeronde WO opleiding in relevante richting;
· Minimaal 5 jaar werkervaring, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving en bij voorkeur in de rol van sr. Beleidsadviseur op het gebied van VTH;
· Ervaring met het aansturen van inhoudelijk en procesmatig complexe trajecten;
· Gevoel voor de politieke/bestuurlijke verhouding rondom het stikstof, landbouw en natuurdossier;
· Zeer goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (je moet ingewikkelde zaken eenvoudig kunnen presenteren en overbrengen).

Gemiddeld 24 uur per week, totaal uren overeenkomst op basis van 45 werkbare weken (24 * 45) = 1.080 uur
Verlengingsoptie: 2 x 12 maanden
Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

Utrecht
24
22/07/2024
10/06/2024
21/07/2025
BIJ12
SRQ174387
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
22/07/2024
21/07/2025
24

Ben jij een ervaren sr. beleidsadviseur VTH die graag spin in het web is en naar provincies, ministeries en stakeholders het gezicht wil zijn op de uitdagende vraagstukken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving? Op het stikstofdossier ben jij binnen ons team dan helemaal op je plaats. Je komt binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Landelijk Gebied te werken in een hecht team dat steeds op zoek is om de belangrijke maatschappelijk complexe opgaven waar we voor staan (o.m. beschermen natuur, woningbouw, energietransitie, klimaat, water) in samenhang en binnen juridische kaders mogelijk te maken. Dat vraagt om kennis, creativiteit en lef!

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:
Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
Natuurinformatie en Natuurbeheer
GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
Stikstof en Natura 2000
Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies en de IPLG (Interprovinciaal Programma Landelijk Gebied) bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling en -uitvoering, vergunningverlening, toezicht & handhaving, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis en expertise op het vlak van ecologie, AERIUS, VTH, juridisch en modelmatig. We ondersteunen door beantwoording van vragen en delen en verspreiden kennis over Stikstof en Natura 2000. We stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke omgeving van provincies, rijk, en ook (koepels van) waterschappen en gemeenten. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van circa 30 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12. Ook binnen de IPO-vereniging werken we nauw samen: We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Bovendien leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie landelijke gebied (IPLG) van de IPO-vereniging. En we werken samen met externe partners als RvO en RIVM, de laatste als beheerder van het rekeninstrument AERIUS.

Waaraan werk je mee?
Binnen het IPLG wordt onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en programmamanagers langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Het betreft de navolgende thema’s: Natuur, Landbouw,  Gebiedsgerichte aanpak, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Stikstof (VTH), Monitoring & Data en Aerius.

Binnen het Themateam VTH stikstof heeft deze opdracht betrekking op een bestuurlijk gezien één van de belangrijkste  opgaven namelijk het mogelijk maken van huidige en toekomstige toestemmingsverlening (vergunningverlening), toezicht en handhaving.

De VTH opgave bestaat uit een diversiteit aan (deel)projecten zoals: intern salderen, externe salderen, rekenkundige ondergrens, beweiden en bemesten, stikstofbank(en), additionaliteit, VTH in relatie tot de Natuurdoelanalyses, -in relatie tot legalisatie van PAS-meldingen, – in relatie tot natuurmonitoring.

Rijk (Ministerie van LNV/directie Landelijk Gebied en stikstof, EZK, BZB, I&W, defensie, koepelorganisaties IPO, VNG en UvW en het Regieorganisatie Transitie Landelijke Gebied) en de provincies werken nauw samen in deze opgave.

Wat ga je doen?
Ben jij de nieuwe collega, met ervaring als stevige senior beleidsadviseur VTH? In die functie ben jij de rechterhand van de opgavemanager VTH binnen IPSN. Jij hebt en houdt goed overzicht op de opgave van de programmalijn VTH binnen IPSN, in samenhang met de andere programmalijnen. Je helpt de opgavemanager VTH om de samenhang en voortgang op projecten te bewaken. Jij staat aan de lat voor één of meer inhoudelijke beleidstrajecten of projecten. Je stelt beleids- of bestuurlijke adviezen op. 

Met een team van specialisten, beleidsmedewerkers en overige adviseurs ben jij (mede) verantwoordelijk voor de voorbereiding van (integrale) besluitvorming en de implementatie ervan -op het vlak van VTH door provincies. Dit doe je in nauwe afstemming met rijkspartners waaronder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en decentrale partners: de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Je werkt nauw samen met je evenknie voor AERIUS en informatievoorziening, bouwt aan samenwerking tussen de teams VTH en AERIUS en zoekt op inhoudelijke vraagstukken pro-actief de samenwerking met de andere programmalijnen binnen het Interprovinciaal programma Landelijk gebied en binnen het IPO (bv. energietransitie en Hoogwater-beschermingsprogramma/KRW) .

In deze functie stelt BIJ12 jou beschikbaar voor de opgaven binnen IPLG en werk je daarvoor nauw samen en word je ondersteund door zeer deskundige collega’s van BIJ12.    

Kandidaatprofiel
Je bent een ervaren sr. beleidsadviseur die vaardig is in het inhoudelijk adviseren van processen in een dynamische politiek bestuurlijke omgeving. Je kan je goed inleven in de verschillende belangen en politieke afwegingen rond natuur, landbouw en stikstof.

Jouw kennis kan je makkelijk door vertalen naar adviezen, rapportages en presentaties. Je bent flexibel ingesteld. Je bent proactief en werkt graag in teamverband. Je brengt je netwerk mee of weet dit snel op te bouwen. Naast je gedegen inhoudelijke bagage sta je stevig genoeg in je schoenen om je ook bij werkzaamheden die in de schijnwerpers staan van de publieke opinie en onderdeel zijn van het bestuurlijke debat thuis te voelen.

Achtergrond
· Minimaal afgeronde WO opleiding in relevante richting;
· Minimaal 5 jaar werkervaring, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving en bij voorkeur in de rol van sr. Beleidsadviseur op het gebied van VTH;
· Ervaring met het aansturen van inhoudelijk en procesmatig complexe trajecten;
· Gevoel voor de politieke/bestuurlijke verhouding rondom het stikstof, landbouw en natuurdossier;
· Zeer goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (je moet ingewikkelde zaken eenvoudig kunnen presenteren en overbrengen).

Gemiddeld 24 uur per week, totaal uren overeenkomst op basis van 45 werkbare weken (24 * 45) = 1.080 uur
Verlengingsoptie: 2 x 12 maanden
Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

Inloggen